fbpx Skip to content

Regulamin

§1.
Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług w zakresie sprzętu i asortymentu eventowego przez przedsiębiorców: Konrad Koper, NIP 7732116177 i Sebastian Godula, NIP 9371585620, wspólników spółki cywilnej, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: EVENT-FACTORY S.C. K.KOPER, S. GODULA – NIP: 6751325390, REGON: 120043083 z siedzibą w Krakowie (31-263) przy ul. Starego Wiarusa 22.
 2. Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:
  a. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
  b. EVENT-FACTORY – przedsiębiorców Konrada Kopera, NIP 7732116177 i Sebastiana Godulę, NIP 9371585620, wspólników spółki cywilnej, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą EVENT-FACTORY S.C. K.KOPER, S. GODULA – NIP: 6751325390, REGON: 120043083 z siedzibą w Krakowie (31-263) przy ul. Starego Wiarusa 22;
  c. Sprzęt – sprzęt i asortyment eventowy znajdujący się w ofercie EVENT-FACTORY, którego opisy, parametry techniczne i użytkowe udostępnione są na stronie www.sprzeteventowy.pl;
  d. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i zawierająca Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  e. Magazyn – siedziba EVENT–FACTORY znajdująca się w Krakowie przy ul. Starego Wiarusa 22;
  f. Umowa – umowa najmu określonego Sprzętu.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umów zawieranych przez EVENT-FACTORY.
 4. Informacje zawarte na stronie www.sprzeteventowy.pl, a także informacje ustne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie stanowią oferty handlowej, chyba że inaczej zastrzeżono.

§2.
Procedura zawarcia Umowy

 1. Zapytania ofertowe w zakresie dostępności Sprzętu i cen Zamawiający można składać pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. EVENT-FACTORY nie gwarantuje, że Sprzęt będzie dostępny w okresie wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe EVENT-FACTORY przesyła Zamawiającemu formularz (dalej „Zamówienie”), w którym zostaną określone szczegóły i warunki Zamówienia, w tym okres najmu, nazwa towaru, zestawienie Sprzętu, wartość Zamówienia, ewentualna przedpłata, jej wysokość i termin płatności, usługi dodatkowe oraz termin związania ofertą.
 3. Wybrany przez Zamawiającego Sprzęt zostanie zarezerwowany po odesłaniu podpisanego Zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia Umowy jest dokonanie przedpłaty, Sprzęt zostanie zarezerwowany na czas związania ofertą wskazany w Zamówieniu, nie krótszy jednak niż do końca dnia, w którym upływa termin opłacenia przedpłaty. Opóźnienie w jej opłaceniu, może
  spowodować brak dostępności wybranego Sprzętu oraz odmowę realizacji Zamówienia. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia wobec EVENT-FACTORY.
 4. Wzór Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 10-11 poniżej, zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie Zamówienia przez Zamawiającego i odesłanie go do EVENT-FACTORY listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Zamówienie powinno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego (wynikającymi z KRS lub innego dokumentu rejestrowego), a jeśli osoby podpisujące nie są w nich ujęte – zgodnie z załączanym do Zamówienia odpowiednim pełnomocnictwem.
 7. Podpisując Zamówienie, Zamawiający potwierdza, że zapoznał się Regulaminem i go akceptuje.
 8. Zmiana warunków w Zamówieniu wymaga ich zaakceptowania przez EVENT-FACTORY i Zamawiającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
 9. EVENT-FACTORY zastrzega sobie możliwość żądania zawarcia Umowy w formie pisemnej. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie pomiędzy EVENT-FACTORY, a Zamawiającym odrębnej umowy najmu. Wówczas za datę zawarcia Umowy uważa się datę jej podpisania przez strony.
 10. EVENT-FACTORY zastrzega sobie możliwość uzależnienia zawarcia Umowy od dokonania przedpłaty w wysokości do 100% wartości Zamówienia. W takim przypadku brak dokonania przedpłaty w terminie wskazanym w Zamówieniu oznacza, że Umowa nie została zawarta. Wysokość, termin i sposób jej wpłaty zostanie wskazany w Zamówieniu.
 11. Na zabezpieczenie określonego w Zamówieniu Sprzętu, zapłaty wynagrodzenia, dodatkowych kosztów związanych z najmem, a także ewentualnych roszczeń, EVENT-FACTORY może pobrać kaucję, co zostanie odnotowane w Zamówieniu. Kaucja jest wpłacana przez Zamawiającego na podstawie podpisanego i odesłanego Zamówienia na rachunek bankowy wskazany w Zamówieniu lub gotówką w kasie EVENT FACTORY i będzie warunkiem do wydania Sprzętu wskazanego w Zamówieniu. Podstawą do jego wydania będzie dowód wpłaty kaucji. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia rozliczenia Zamówienia lub usług.

§3.
Zasady wynajmu Sprzętu i świadczenia usług

 1. Sprzęt wynajmowany jest jedynie do celów organizacji imprez, z wyłączeniem zastosowań, które mogą narazić go na nadmierne zużycie lub uszkodzenie.
 2. Sprzęt wynajmowany jest na czas określony, ustalany indywidulanie między stronami.
 3. Po zawarciu Umowy, wydłużenie okresu najmu na wniosek Zamawiającego wymaga zgody EVENT-FACTORY.
 4. Bez wyraźnej zgody EVENT-FACTORY Zamawiający nie może przekazywać Sprzętu będącego przedmiotem Umowy (dalej także „Przedmiotu najmu”) osobom trzecim, ani podnajmować, jak również udostępniać go pod innym tytułem, darmowym lub odpłatnym. W przypadku naruszenia tego zakazu, Zamawiający zapłaci na rzecz EVENT-FACTORY karę umowną w wysokości podwójnej stawki w stosunku do stawki dziennej za najem wynikającej z Zamówienia za każdy dzień naruszenia.
 5. EVENT-FACTORY świadczy również dodatkowe usługi, takie jak: usługi logistyczne tj. transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego; załadunek i wyładunek w magazynie EVENT-FACTORY lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; obsługę techniczną tj. – montaż lub demontaż. Za te usługi EVENT-FACTORY przysługuje odrębne wynagrodzenie, które w przypadku zlecenia tych usług zostanie wskazane w Zamówieniu.
 6. Zamawiający akceptuje, iż montaż na terenie nierównym nie zawsze jest możliwy, dlatego Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania EVENT-FACTORY o wszelkich utrudnieniach (uskoki, krawężniki, różnice poziomów, brak utwardzonej nawierzchni dojazdu oraz wszelkich innych przeszkodach). W takich przypadkach może zaistnieć konieczność oględzin miejsca montażu. Oględziny są możliwe za dopłatą ustaloną indywidualnie.
 7. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu wydłuża standardowy czas montażu i może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku braku zgody Zamawiającego na doliczenie dodatkowych opłat, EVENT-FACTORY może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o utrudnionym dostępie do miejsca montażu.
 8. Przedmiot najmu w chwili jego wydania Zamawiającemu będzie oczyszczony, kompletny i sprawny technicznie, a Zamawiający jest zobowiązany do używania Przedmiotu najmu z należytą starannością i zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Przedmiot najmu w okresie najmu nie podlega ubezpieczeniu, zatem zaleca się Zamawiającemu ubezpieczyć Przedmiot najmu na okres jego posiadania, na okoliczność pogorszenia jego stanu, zniszczenia lub utraty.
 10. Wydanie Przedmiotu najmu Zamawiającemu zostanie potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym. Za chwilę wydania Przedmiotu najmu rozumie się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę.
 11. Wszystkie uwagi w odniesieniu do Przedmiotu najmu lub zrealizowanych usług dodatkowych należy zgłaszać podczas jego wydawania pod rygorem braku możliwości powoływania się na nie w okresie późniejszym.
 12. Osoba wydająca Przedmiot najmu w imieniu EVENT-FACTORY lub wyznaczona osoba z zespołu montażowego poinformuje Zamawiającego o sposobie właściwego jego użytkowania lub postępowaniu w sytuacjach awaryjnych, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną w protokole zdawczo-odbiorczym.
 13. W protokole zdawczo-odbiorczym EVENT-FACTORY określi wartość wynajmowanego Sprzętu.
 14. Zabrania się:
  a. naklejania jakichkolwiek materiałów, mogących pozostawić trwałe ślady na Przedmiocie najmu;
  b. używania parasoli lub namiotów eventowych jako zadaszenia grillów oraz stanowisk gastronomicznych, które związane są z intensywnymi zapachami, parą itp.;
  c. używania Przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym niezgodnie z instrukcjami ustnymi udzielonymi przez osobę wydającą lub ekipę montażową w zakresie właściwego użytkowania Przedmiotu najmu.
 15. Od chwili wydania Przedmiotu najmu do dnia jego zwrotu Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za jego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę. Na Zamawiającego przechodzi w szczególności ryzyko kradzieży Przedmiotu najmu.
 16. Zamawiający ponosi także wyłączną odpowiedzialność za skutki wynikające z używania Przedmiotu najmu przez osoby trzecie lub Zamawiającego, w tym naruszenia praw osób trzecich. Zamawiający jest odpowiedzialny za szkody i straty zmniejszające wartość Przedmiotu najmu na zasadzie ryzyka, niezależnie czy zdarzenia te zostały wyrządzone na skutek winy osób trzecich, przypadku lub siły wyższej. W
  szczególności, Zamawiający odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie wynajmu, takie jak rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji i zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, itp.) i to zarówno te, które spowodowane są działaniem Zamawiającego, jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z Zamawiającym oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie itp.).
 17. W przypadku stwierdzenia używania (lub zamiaru używania) namiotów lub innego rodzaju Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem lub ustalonym celem wynajmu sprzęt może być natychmiast zdemontowany i wycofany z wynajmu (następuje rozwiązanie umowy z winy Zamawiającego).
 18. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia Przedmiotu najmu lub jego utraty, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o takim zdarzeniu SEVENT-FACTORY.
 19. Po okresie najmu Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jego zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
 20. Zwrot Przedmiotu najmu zostanie potwierdzony w protokole zdawczo-odbiorczym. Za chwilę zwrotu Przedmiotu najmu rozumie się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez osobę upoważnioną ze strony EVENT-FACTORY. EVENT-FACTORY zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakościowej Przedmiotu najmu w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiającego.
 21. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 22. Zwracany Przedmiot najmu musi być przez Zamawiającego oczyszczony, kompletny i sprawny technicznie. Wszelkie zabrudzenia, uszkodzenia, zniszczenia i braki ilościowe zostaną wskazane protokole zdawczo-odbiorczym.
 23. Ocena stopnia zanieczyszczenia leży po stronie EVENT-FACTORY, na co Zamawiający wyraża zgodę. Jeżeli Zamawiający nie oczyścił Przedmiotu najmu lub oczyścił go w stopniu niewystarczającym, może on zostać obciążony kosztami czyszczenia zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www.sprzeteventowy.pl
 24. Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę należności za brakujące, zniszczone lub uszkodzone elementy Przedmiotu najmu wg cennika znajdującego się na stronie www.sprzeteventowy.pl. Zniszczone elementy będą do dyspozycji Zamawiającego przez okres 7 dni od daty obciążenia.
 25. W przypadku zaistnienia dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 23 i 24, EVENT-FACTORY wystawi fakturę VAT, płatną w terminie na niej wskazanym i prześle ją do Zamawiającego drogą mailową.
 26. W przypadku braku zwrotu Przedmiotu najmu w terminie wskazanym w Zamówieniu, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty opłaty za najem za każdą rozpoczętą dobę posiadania Przedmiotu najmu, aż do chwili jego zwrotu, w wysokości podwójnej stawki dziennej w stosunku do stawki dziennej wynikającej z Zamówienia. Powyższa opłata zostanie naliczona w całości także w przypadku, jeżeli Zamawiający zwróci jedynie część przedmiotów wchodzących w skład Przedmiotu najmu.
 27. Po upływie okresu najmu, w wypadku o którym mowa w ust. 26, EVENT-FACTORY wezwie Zamawiającego drogą mailową do zwrotu Przedmiotu najmu w terminie 7 dni od dnia wysłania wezwania. Po upływie tego terminu EVENT-FACTORY może naliczyć karę umowną w wysokości wartości Przedmiotu najmu.
 28. EVENT-FACTORY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody wywołanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

§ 4.
Miejsce i termin wydania i zwrotu Przedmiotu najmu, usługi dodatkowe.

 1. Wynajem w Magazynie.
  a. Wydanie i zwrot Przedmiotu najmu odbywa się w Magazynie, w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze, chyba że z treści Zamówienia wynika inaczej. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wydania lub zwrotu sprzętu poza ww. godzinami, co zostanie uwzględnione w Zamówieniu.
  b. Podczas wydania i zwrotu sprzętu będzie obecny Zamawiający lub osoba upoważniona do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w imieniu Zamawiającego.
  c. EVENT-FACTORY zapewnia osobę odpowiedzialną do wydania i odebrania sprzętu w Magazynie.
  d. Zamawiający musi zapewnić odpowiednią ilość osób do załadunku Przedmiotu najmu, co zostanie wskazane w Zamówieniu.
  e. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić odpowiedni środek transportu, który umożliwi właściwą ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem Przedmiotu najmu. EVENT-FACTORY ma prawo odmówić wydania Przedmiotu najmu, jeżeli Zamawiający nie zapewni odpowiedniego środka transportu.
 2. Wynajem wraz z usługą transportu.
  a. Wydanie i zwrot Przedmiotu najmu odbywa się w miejscu wskazanym w Zamówieniu.
  b. Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia rozładunku lub załadunku tj. zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej potrzebnej do rozładunku i załadunku Przedmiotu najmu.
  c. Czas wyładunku lub załadunku Przedmiotu najmu nie może przekroczyć 2 godzin, w przeciwnym razie EVENT-FACTORY może naliczyć dodatkowe opłaty związane z postojem środka transportu, zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie www.sprzeteventowy.pl.
  d. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich ewentualnych zgód i pozwoleń na wjazd we wskazane w Zamówieniu miejsce.
  e. Podczas wydania i zwrotu Przedmiotu najmu obecny będzie Zamawiający lub osoba upoważniona do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w imieniu Zamawiającego.
 3. Wynajem z usługą transportu oraz montażu/demontażu.
  a. Wydanie, zwrot, montaż i demontaż Przedmiotu najmu odbywa się w miejscu wskazanym w Zamówieniu.
  b. Zamawiający zobowiązuje się, że podczas dostarczenia Przedmiotu najmu, w miejscu wskazanym w Zamówieniu, będzie obecny Zamawiający lub osoba upoważniona do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w imieniu Zamawiającego. Nieobecność Zamawiającego lub takiej osoby bądź niezapewnienie przez Zamawiającego odpowiednich warunków do wydania Przedmiotu najmu są równoznaczne wydaniem bez zastrzeżeń, czego dowodem będzie protokół zdawczo odbiorczy podpisany jednostronnie przez przedstawiciela EVENT-FACTORY.
  c. Zamawiający zobowiązuje się, że podczas zwrotu Przedmiotu najmu, w miejscu wskazanym w Zamówieniu, będzie obecny Zamawiający lub osoba upoważniona do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W innym przypadku wszelkie usterki i braki zostaną odnotowane i podpisane jednostronnie przez przedstawiciela EVENT-FACTORY.
  d. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich ewentualnych zgód i pozwoleń na wjazd, montaż i demontaż we wskazanym w Zamówieniu miejscu.
  e. W przypadku utrudnień w miejscu montażu lub braku bezpośredniego dostępu do miejsca montażu, które nie zostały wcześniej zgłoszone przez Zamawiającego, EVENT-FACTORY może odmówić wykonania montażu z winy Zamawiającego.
  f. Zamawiający akceptuje fakt, że montaż lub demontaż może zostać opóźniony lub całkowicie odwołany, jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie tych prac. Opóźnienie lub odwołanie montażu lub demontażu z tych przyczyn nie wpływa na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
  g. Zamawiający akceptuje fakt, że montaż może zostać opóźniony lub całkowicie odwołany, jeżeli wykonywanie prac montażowych zagraża bezpieczeństwu zespołu montażowego (bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia lub życia, np. montaż ogrodzeń przy ulicy kiedy ruch nie został zatrzymany). Opóźnienie lub odwołanie montażu z tych przyczyn nie wpływa na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

§5.
Wynagrodzenie i warunki płatności

 1. Całkowity koszt najmu wybranego Sprzętu ustalany jest indywidualnie.
 2. Koszt usług dodatkowych, takich jak: usługi logistyczne, w tym transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego, załadunek, wyładunek w magazynie EVENT-FACTORY lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, obsługa techniczna w tym montaż lub demontaż, uzależnione są od ilości zamawianego Sprzętu oraz miejsca dowozu i ustalane są indywidulanie.
 3. Warunki płatności są zawarte każdorazowo w Zamówieniu lub Umowie.
 4. W celu rozliczenia czynszu najmu, ewentualnych usług dodatkowych, EVENT-FACTORY wystawi fakturę VAT, płatną w terminie na niej wskazanym.
 5. Po upływie terminu płatności EVENT-FACTORY ma prawo naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
 6. Wszelkie wierzytelności przysługujące EVENT-FACTORY w stosunku do Zamawiającego mogą być potrącone przez EVENT-FACTORY, chociażby były niewymagalne.
 7. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez EVENT-FACTORY.

§6.
Odstąpienie od umowy

Przed wydaniem Przedmiotu, najmu Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny. Jednakże w przypadku odstąpienia od Umowy w terminie:

a. krótszym niż 30 dni przed ustalaną datą rozpoczęcia okresu najmu, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz EVENT-FACTORY odstępnego w wysokości 25% ceny najmu netto;
b. krótszym niż 14 dni przed ustalaną datą rozpoczęcia okresu najmu, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz EVENT-FACTORY odstępnego w wysokości 50% ceny najmu netto;
c. krótszym niż 7 dni przed ustalaną datą rozpoczęcia okresu najmu, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz EVENT- FACTORY odstępnego w wysokości 75% ceny najmu netto;
d. krótszym niż 3 dni przed ustaloną datą rozpoczęcia okresu najmu Przedmiotu najmu, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz EVENT-FACTORY odstępnego w wysokości 100% ceny najmu netto.

§ 7.
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja związane z Regulaminem, Zamówieniem lub Umową wymagają doręczenia drugiej stronie drogą mailową, faksem, listem poleconym, lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na numery lub adresy podane w Zamówieniu. W przypadku istnienia wyraźnej sprzeczności pomiędzy Zamówieniem a Regulaminem lub innym dokumentem, który stanowi część Zamówienia, postanowienia te będę miały pierwszeństwo przed Regulaminem, o ile będą w sposób kompleksowy (całkowity i pełny) regulować daną materię i będą przez obie strony potwierdzone.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu lub Umowy winny zostać ustalone indywidualnie i wskazane w Zamówieniu lub Umowie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich zamieszczenia na stronie www.sprzeteventowy.pl.
 5. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy lub Regulaminu, jej strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie, w przypadku nierozwiązania sporu polubownie sądem właściwym dla wszelkich sporów będzie sąd właściwy dla EVENT-FACTORY.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2018.

Załączniki:
załącznik nr 1: Formularz Zamówienie – wzór
załącznik nr 2: Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór

POBIERZ REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI

0
LISTA
 • Lista jest pusta.